Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky
společnosti Torete, IČ:87229498,
se sídlem Praha 9
 
1. Preambule
Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) platí pro nákup na webové stránce www.torete.cz, který je provozován Torete (Hedvika Staňková), IČ:87229498, se sídlem Praha 9. Tyto VOP upravují vztahy mezi Kupujícím a Prodávajícím v oblasti prodeje zboží mezi Torete, IČ:87229498, se sídlem Praha 9 (dále jen „Prodávající“) a jejími obchodními partnery (dále jen „Kupující“).
 
Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Kupujícípodáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněna má možnost se s nimi seznámit.
 
2. Definice
1. Prodávající
Prodávajícím je Torete, IČ:87229498, se sídlem Praha 9.
 
2. Kupující
Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel. Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní Smlouvy s Prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Spotřebitel při zahájení obchodních vztahů předává Prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje,které chce mít uvedeny na nákupních dokladech. Právní vztahy Prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí, příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb.,o ochraně spotřebitele, oba v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.
 
Podnikatelem se rozumí:
osoba zapsaná v obchodním rejstříku (především obchodní společnosti),osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění (živnostník zapsaný v živnostenském rejstříku), osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů (sem patří např. svobodná povolání jako advokacie apod.), a osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu.
 
Právní vztahy Prodávajícího s Kupujícím, který je podnikatel, výslovně neupravené těmito VOP ani Smlouvou mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.
 
Individuální Smlouva Prodávajícího s Kupujícím je nadřazena obchodním podmínkám.
 
3. Spotřebitelská Smlouva
Smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními
stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel, resp. Prodávající.
 
3. Zpracování osobních údajů
Veškeré nakládání s osobními údaji Kupujících se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a ostatními právními předpisy platnými na území ČR. Kupující svým svobodným rozhodnutím (stiskem tlačítka ) dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí s dalším zpracováním svých osobních údajů pro účely obchodní činnosti provozovatele tohoto eshopu. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, máte právo na přístup k údajům a náleží Vám ochrana práv v rozsahu stanoveném zákonem. Tento souhlas můžete kdykoli písemně odvolat. Osobní údaje budou
plně zabezpečeny proti zneužití. Data budou uchovávána a nebudou sdílena s aplikacemi třetích osob. Správce tímto informuje subjekt údajů a poskytuje mu výslovné poučení o právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména o tom, že poskytnutí osobních údajů správci je dobrovolné, že subjekt údajů má právo k jejichpřístupu, má právo výše uvedený souhlas kdykoliv písemně odvolat na adrese správce a dále má právo v případě porušení svých práv obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů a požadovat odpovídající nápravu, kterou je např. zdržení se takového jednání správcem, odstranění vzniklého stavu, poskytnutí omluvy, provedení opravy či doplnění, zablokování, likvidace osobních údajů, zaplacení peněžité náhrady, jakož i využití dalších práv vyplývajících z § 11 a 21 tohoto zákona. Pokud si Kupující přeje opravit osobní údaje, které o něm Provozovatel nebo Prodávající zpracovává, může jej o to požádat na emailové adrese torete.shop@gmail.com nebo na výše uvedené poštovní adrese Provozovatele nebo Prodávajícího.
 
4. Objednávka a uzavření Smlouvy
Kupující je oprávněn objednat zboží u Prodávajícího skrze objednávkový systém eshopu, popř. telefonicky. Návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží Prodávajícím na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky, popř. telefonickou objednávkou nebo objednávkou na email  Kupujícího spotřebitelem a přijetím objednávky Prodávajícím. Toto přijetí Prodávající neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním emailem na zadaný email, na vznik Smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou Smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Tyto VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce, přičemž kupní smlouvu je možné uzavřít též pouzev jazyce českém. Spotřebitel, který má trvalé bydliště v členském státě Evropské unie mimo území České republiky, popř. který je občanem členského státu Evropské unie mimo území České republiky, potvrzením objednávky souhlasí s uzavřením kupní smlouvyv českém jazyce. Po uzavření kupní smlouvy není možné zjišťovat, zda při zpracování dat před podáním objednávky vznikly chyby, případně tyto chyby opravovat. Uzavřená kupní smlouva je Prodávajícím archivována a je po vyžádání Kupujícímu přístupná ve lhůtě 1. let ode dne jejího podpisu.
 
5. Cena a platba
Nabídka s ceny uváděné na webu prodejce jsou konečné, vždy aktuální a platné, a to po dobu, kdy jsou takto Prodávajícím v internetovém obchodě nabízeny. Náklady na dopravu jsou uvedeny v části „Dodací lhůta a podmínky dodání“. Náklady na použití
komunikačních prostředků na dálku nese Kupující. Mezi prodávajícím a kupujícím platí cena uvedená u zboží v době objednávání zboží kupujícím.
Daňový doklad (odesílán na žádost Kupujícího) na základě kupní Smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím slouží zároveň i jako
dodací list. Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není totodohodnuto jinak.
 
V případě, kdy Kupující provede úhradu a Prodávající posléze není schopen zajistit dodánízboží, vrátí Prodávající neprodleně plnění Kupujícímu dohodnutým způsobem. Lhůta k vrácení vynaložených prostředků je závislá na zvoleném způsobu jejich vrácení, nesmí však překročit dobu 30 dní od okamžiku, kdy tato nemožnost vznikla.
 
Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.
Prodávající akceptuje následující platební podmínky:
Na účet po odsouhlasení návrhu - Na dobírku neposíláme!
 

6. Dodací lhůta a podmínky dodání

Prodávající splní dodávku zboží předáním tohoto zboží kupujícímu, nebo předáním zboží prvnímu dopravci, tím také přechází na Kupujícího nebezpečí škody na věci. Dodací lhůta je závislá na dostupnosti produktu, platebních podmínkách a podmínkách dodání, a činí maximálně 21 dnů. V běžných případech zboží expedujeme do 14 pracovních dní (maximálně 7dní trvá návrh + 7dní na doručení zásilky) od uhrazení plné výše kupní ceny. Konečný termín dodání je vždy uveden v emailu, jímž se potvrzuje objednávka. Součástí dodávky není instalace zakoupeného zboží. V rámci efektivity dodání zboží si Prodávající vyhrazuje možnost zaslat Kupujícímu zboží ve více dodávkách, přičemž náklady na poštovné hradí Kupující, který musí s takovýmto postupem předem vyslovit souhlas.

Prodávající akceptuje následující dodací podmínky:

Česká pošta (poštovné 60kč – posíláno doporučeně)

6. Dodací lhůta a podmínky dodání
Prodávající splní dodávku zboží předáním tohoto zboží kupujícímu, nebo předáním zboží prvnímu dopravci, tím také přechází na Kupujícího nebezpečí škody na věci. Dodací lhůta je závislá na dostupnosti produktu, platebních podmínkách a podmínkách dodání, a činí maximálně 21 dnů. V běžných případech zboží expedujeme do 14 pracovních dní (maximálně 7dní trvá návrh + 7dní na doručení zásilky) od uhrazení plné výše kupní ceny. Konečný termín dodání je vždy uveden v emailu, jímž se potvrzuje objednávka. Součástí dodávky není instalace zakoupeného zboží. V rámci efektivity dodání zboží si Prodávající vyhrazuje možnost zaslat Kupujícímu zboží ve více dodávkách, přičemž náklady na poštovné hradí Kupující, který musí s takovýmto postupem předem vyslovit souhlas.
 
7. Reklamace
Reklamace se vztahuje pouze na výrobky. Peníze vracíme tedy bez poštovného a bez částky za zpracování návrhu. (Návrh kupující hradí až po té, co si ho odsouhlasí, nemůže si na něm tedy nárokovat reklamaci). Na podklady k datům má zákazník právo jen pokud si za tuto službu zaplatí, tedy 105kč/ks , za cenu 60kč/ks slouží návrh pouze pro naše další zpravcování zakázky a data k němu neposkytujeme. Pokud nebude v objednávce uvedena barva, je nálepka nebo nažehlovačka automaticky černá. Z důvodu zakázkové výroby není možné reklamovat oblečení (V sekci oblečení najdete vypsáno, kde je umístěný potisk na oblečení a přesné rozměry textilu.  Potisk je přizpůsoben zvolené velikosti oblečení, pokud zákazník neuvede v objednávce vlastní požadavek, je tištěno na oblečení standardně.).

Prodávající akceptuje následující dodací podmínky:
Česká pošta (poštovné a balné 60kč v rámci ČR– posíláno doporučeně, 
90Kč zahraničí).